Ментално здравје: контекст, релации и политики

Клучно за разбирање на проблемот со менталното здравје и неадекватната медицинска парадигма, произлегува од согледувањето на причините за постоење на нарушено ментално здравје.

За изолацијата и перспективите

Перспективата е новиот ментален простор што треба да го отвориме за да може да ја освоиме слободата. Меѓите да се трансцендираат во просторот на можното, наместо во просторот на физичкото и ограниченото.

Цртички за ПМС 1

ПМС е едно од најчестите одмолчани женски искуства, кои се зафрлени на маргините на интимното.
Scroll to Top