Ана Блажева

Авторка

Ја интересираат женските теми и пресекот на личното, социјалното и политичкото. Работи во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје и се вклучува во различни женски и феминистички акции, активности и проекти со кои сака да придонесе кон свесноста за нееднаквоста и потребата од прифаќање и примена на феминистичките заложби. Интимно се справува со ПМС и перименопаузални промени и тоа се, исто така, темите за сака да кои пишува.

Цртички за ПМС и ПМДР

ПМС е едно од најчестите одмолчани женски искуства, кои се зафрлени на маргините на интимното.

Интуицијата како отелотворено знаење

Имам некое чувство што не можам да си го објаснам, но тука е.

Ментално здравје: контекст, релации и политики

Клучно за разбирање на проблемот со менталното здравје и неадекватната медицинска парадигма, произлегува од согледувањето на причините за постоење на нарушено ментално здравје.

За изолацијата и перспективите

Перспективата е новиот ментален простор што треба да го отвориме за да може да ја освоиме слободата. Меѓите да се трансцендираат во просторот на можното, наместо во просторот на физичкото и ограниченото.

Цртички за ПМС 1

ПМС е едно од најчестите одмолчани женски искуства, кои се зафрлени на маргините на интимното.
Scroll to Top