Ана Блажева

Авторка

Ја интересираат женските теми и пресекот на личното, социјалното и политичкото. Работи во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје и се вклучува во различни женски и феминистички акции, активности и проекти со кои сака да придонесе кон свесноста за нееднаквоста и потребата од прифаќање и примена на феминистичките заложби. Интимно се справува со ПМС и перименопаузални промени и тоа се, исто така, темите за сака да кои пишува.

Интуицијата како отелотворено знаење

Имам некое чувство што не можам да си го објаснам, но тука е.

Ментално здравје: контекст, релации и политики

Клучно за разбирање на проблемот со менталното здравје и неадекватната медицинска парадигма, произлегува од согледувањето на причините за постоење на нарушено ментално здравје.

За изолацијата и перспективите

Перспективата е новиот ментален простор што треба да го отвориме за да може да ја освоиме слободата. Меѓите да се трансцендираат во просторот на можното, наместо во просторот на физичкото и ограниченото.

Цртички за ПМС 1

ПМС е едно од најчестите одмолчани женски искуства, кои се зафрлени на маргините на интимното.
Scroll to Top