Благица Димитрова

Авторка

Тазе дипломирана англистка на Филолошки факултет, каде продолжува да студира поради љубовта кон преводот и книжевноста. Целта и е да го нормализира женскиот наратив и преку него да поттикне емпатија и толеранција како клучни елементи во феминистичката борба, односно борбата за рамноправно општество.

Борба против менструалната сиромаштија и стигма: Интервју со Period. The Menstrual Movement Skopje

Едукацијата е клучна и за оние кои менструираат и оние кои не менструираат. Самиот тој процес на сегрегација најчесто при едуцирање на овие теми, остава голем непополнет простор со информации кај оние кои не менструираат и дополнително ја стигматизира менструацијата.

Безбојниот јазик во Бојата на пурпурот

„На читателот не му должиме ништо, односно ништо повеќе од она што стои во текстот.“

Најголемата желба ми е да се оформи силно студентско феминистичко движење: Интервју со Катерина Иванова

Системското насилство не е проблем на индивидуите кои го искусуваат, тоа е проблем на целата заедница.
Scroll to Top