Протестен марш: Јавна соба е кривично дело

Ве повикуваме на протестен марш оваа среда, 3 февруари, од 14:30 часот, за поддршка на сите жртви на криминалната група Јавна соба

2

Ве повикуваме на протестен марш оваа среда, 3 февруари, од 14:30 часот, за поддршка на сите жртви на криминалната група Јавна соба, од Министерство за внатрешни работи до Јавно обвинителство – институциите кои треба да нè заштитат од насилство, но очигледно не го прават тоа.

Бараме од Јавното обвинителство неодложно и темелно да го расчисти случајот „Јавна соба“, кој претставува кривично дело во кое голем број жени се жртви на родово засновано насилство.

Бараме соодветни казни за администраторите на групите, како и сите членови кои праќале и се уште праќаат фотографии и пишуваат лични податоци на девојки и жени.

Бараме и инсистираме сексуалното вознемирување преку интернет посебно да се регулира и во Кривичниот законик.

Бараме соодветна грижа за жртвите од надлежните институции.

Неколку приведени членови и санирање на штети нема да нè замолчат. Будно ги следиме институциите и бараме сеопфатни решенија за превенција на родово базирано насилство.

Маршот ќе започне точно во 14:30 часот пред МВР, а ќе заврши пред Јавно обвинителство. И на двете локации ќе се обратиме до јавноста и институциите и ги охрабруваме жртвите на Јавна соба, доколку се подготвени, да ја искористат оваа шанса, да проговорат и побараат правда.

Овој случај е шанса за институциите да покажат дека се залагаат за женските права и во пракса, а не само декларативно.

Не смееме да дозволиме одржување на состојба во која жртвите се множат, а институциите молчат и потфрлуваат во извршувањето на својата функција, бидејќи држава која не постапува, е држава која силува!

Маршот е организиран од Платформата за родова еднаквост и ќе ќе ги почитува протоколите за безбедност.
Ќе носиме маски и држиме дистанца, а адекватен број на редари ќе се погрижат тоа да биде така од почеток до крај на маршот.

Рута:
Од Министерство за внатрешни работи, преку бул. Јордан Мијалков, бул. Кочо Рацин и Кеј Димитар Влахов до пред Основно Јавно Обвинителство.

Ju ftojmë në marshim proteste këtë të mërkure, më 3 shkurt, në orën 14:30, për të mbështetur të gjitha viktimat e grupit kriminal Dhoma Publike, nga Ministria e Punëve të Brendshme deri tek Prokuroria Publike – institucionet që duhet të na mbrojnë nga dhuna, por që nuk bëjnë atë.

Ne i kërkojmë Prokurorisë Publike që menjëherë dhe tërësisht të pastrojë çështjen “Dhoma Publike”, e cila është krim në të cilin shumë gra janë viktima të dhunës me bazë gjinore.

Kërkojmë ndëshkime të përshtatshme për administratorët e grupeve, si dhe të gjithë anëtarët që dërguan dhe dërgojnë akoma foto dhe shkruajnë të dhëna personale të vajzave dhe grave.

Kërkojmë dhe insistojmë që ngacmimet seksuale në internet të rregullohen në mënyrë specifike në Kodin Penal.
Kërkojmë kujdes të duhur për viktimat nga institucionet kompetente.

Disa anëtarë të arrestuar dhe dëmshpërblimet nuk do të na heshtin. Jemi duke monitoruar nga afër institucionet dhe kërkojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse për parandalimin e dhunës në bazë gjinore.

Marshimi do të fillojë saktësisht në orën 14:30 para Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe do të përfundojë përpara Prokurorisë Publike. Do t’i drejtohemi publikut dhe institucioneve në të dz lokacionet, dhe i inkurajojmë viktimat e Dhomës Publike, nëse janë të gatshme, të shfrytëzojnë këtë mundësi për të folur dhe për të kërkuar drejtësi.

Ky rast është shans për institucionet që të tregojnë se punojnë për të drejtat e grave në praktikë, dhe jo vetëm në mënyrë deklarative.

Nuk duhet të lejojmë një situatë në të cilën viktimat shtohen dhe institucionet heshtin dhe dështojnë në kryerjen e funksionit të tyre, sepse një shtet që nuk vepron është një shtet që përdhunon!

Marshi është organizuar nga Platforma e Barazisë Gjinore dhe do të respektojë protokollet e sigurisë. Ne do të mbajmë maska ​​dhe do të mbajmë distancën, dhe numër adekuat i mbajtësve të rendit do të sigurohet që rregullat të respektohen nga fillimi deri në fund të marshit.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Feb 1, 2021

Коментари
Scroll to Top