Збор

Психолошка манипулација

Gaslighting се објаснува како еден вид психолошка злоупотреба што вклучува лукава манипулација и контрола врз жртвата која со текот на времето почнува да се сомнева во сопствената перцепција, меморија и проценка. Таа станува несигурна во своите способности, сликата за себе, ја губи самодовербата, и на крајот, сопственото толкување на реалноста и „здравиот разум“. На македонски јазик, овој поим би се опишал како манипулативно полудување/психолошка манипулација. Или разговорно, би кажале „излуди ја жртвата и владеј“!

 

 

 

 

 

 

 

Види повеќе 

Вакцина

Препарат од ослабени микроби, вируси или нивни излачувања, кои телото ги препознава како страни, ги уништува и потоа ги памети, а се дава за заштита на организмот од заразни болести. Организираната администрацијата на вакцините се нарекува вакцинација. Вакцинацијата е најефективниот метод за спречување на заразни болести, а распространетиот имунитет поради вакцинацијата е во голема мера должен за искоренување и ограничување на бројни болести како што се детска парализа, мали сипаници и тетанус од поголем дел од светот. Ефективноста на вакцинацијата како метод на заштита е широко проучена и потврдена, и постои огромен научен консензус дека вакцините се најбезбеден и ефикасен начин за борба и искоренување на заразни болести.

Трансмизогинија

Трансмизогинија е пресек помеѓу трансфобија и мизогенија. Трансфобијата се дефинира како „ирационален страв, одбивност или дискриминација на трансродовите лица“, а мизогонијата се дефинира како „омраза кон жените“. Така, трансмизогинијата вклучува негативни ставови, омраза и дискриминација кон трансродовите или транссексуалните лица кои се наоѓаат на женската страна на родовиот спектар, а особено на трансродовите жени.

Силување

Силување претставува секое дејствие од сексуална природа, со кој било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина согласност. Сексуално насилство постои и кога се наведува или присилува друго лице да се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност. Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на лицето, проценета во контекст на околностите. Сепак, според нашиот Кривичен законик силување се смета само доколку е употребена физичка сила или закана од страна на сторителот и даден отпор од страна на жртвата. Поради ова постојат бројни случаи на силување кои не постојат пред институциите и жртвите имаат огромен проблем да поднесат кривична пријава и да го докажат делото. За целосна заштите и правда за жртвите на сите облици на силување потребни се итни измени на Кривичниот законик.

 

 

 

 

 

 

Повеќе информации

АФЕКТИ

Афект е силно доживување, пропратено со изразени телесни промени на нашето опкружување, врските со другите кои нужно не се само луѓе, туку и предмети, други животни, и целиот антропоцен и неантропоцен свет. Преку афектите стварноста се доживува корпореално, искуството во светот е сетилно, и оттука доволно за да се формираат нашите мисловни и чувствени приоди кон различни нешта. Афектите претставуваат динамични сили кои може да предизвикаат различни чувства (љубов, задоволство, гордост, пожртвуваност, страв, срам, гадење, љубомора, вина, тага, гнев, срам, др.), и овие чувства да ги трансфомираат на безброј начини, и да отворат безброј можности.

IDAHOBIT

17 мај е Меѓународниот ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата. Одбележувањето на овој  започна во 2004 година со цел да се насочи вниманието на јавноста, креаторите на политики, медиумите и цивилното општество кон насилството и дискриминацијата со која се соочува ЛГБТИ заедницата ширум светот.  Датумот е избран во име на 17 мај 1990 година кога Светската здравствена организација ја отстрани хомосексуалноста од листата на ментални нарушувања.
Денес го користиме IDAHOBIT за да се потсетиме и да ја прославиме историската борба на ЛГБТИ луѓето, како и јавно да се заложиме кон градење на инклузивен свет, со еднакви права за сите, без оглед на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет.

Лезбејка

Жена која има романтична, емоционална и/или физичка привлечност кон други жени. Лезбејка е еден од најстарите изрази за нехетеросексуалните жени. Во лезбејската феминистичка теорија не го означува само сексуалниот идентитет кој се соочува со конвенционалните родови очекувања од жената, туку и општествениот и политичкиот идентитет изграден во опозиција на машкиот шовинизам, патријархат, хетеросексизам и фалоцентризам. Самото име потекнува од грчкиот остров Лезбос каде е родена поетесата Сафо која ја воспевала љубовта меѓу жените.

Медикаментозен абортус

Медикаментозниот абортус претставува неинвазивен метод за прекин на бременоста со користење лекови, во зависност од гестациската старост на бременоста и се извршува исклучиво во консултација со медицинско лице во рана бременост. Со пилотирањето на оваа услуга на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, од денес на жените ќе им биде достапна и оваа алтернативна метода за прекин на бременоста, покрај веќе постојниот хируршки абортус. Сепак, недостигот на лековите на пазарот и недоволно обучениот медицински кадар сè уште претставуваат предизвик медикаментозниот абортус да биде достапен насекаде во нашата земја.

 

 

 

 

 

 

Кривично дело

Кривично дело е противправно дело што со закон е определено како кривично дело и чии обележја се определени со закон.

Елементи:

дејствие (поведение) – материјален/реален елемент

предвиденост во законот – формален елемент, законско битие на делото

противправност – однос помеѓу конкретното дејствие и законскиот тип на казненото дело

вина – субјектвина одговорност на сторителот

казнивост – сакнкција која се изрекува за сторено кривично дело

 

Пример: Јавна соба: злоупотреба на лични податоци, сексуално вознемирување и дистрибуција на детска порнографија.

Scroll to Top