АФЕКТИ

Афект е силно доживување, пропратено со изразени телесни промени на нашето опкружување, врските со другите кои нужно не се само луѓе, туку и предмети, други животни, и целиот антропоцен и неантропоцен свет. Преку афектите стварноста се доживува корпореално, искуството во светот е сетилно, и оттука доволно за да се формираат нашите мисловни и чувствени приоди кон различни нешта. Афектите претставуваат динамични сили кои може да предизвикаат различни чувства (љубов, задоволство, гордост, пожртвуваност, страв, срам, гадење, љубомора, вина, тага, гнев, срам, др.), и овие чувства да ги трансфомираат на безброј начини, и да отворат безброј можности.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Jun 2, 2021

Коментари
Scroll to Top