CEDAW

Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација против жените (CEDAW), позната како Повелбата за женски права, е еден од клучните инструменти кои ја овозможува работата во рамките на UN Women. Како меѓународен правен инструмент, им налага на земјите потписнички да ја елиминираат дискриминацијата на жените и девојките во сите области и ги промовираат еднаквите права на жените и девојките.

На последната сесија на Комитетот под Конвенцијата, експертите позитивно ја оценија јасната политичка заложба на Република Северна Македонија да се доближи до стандардите на Конвецијата, но исто така истакнаа дека жените од рурални средини, жените ромки, сексуалните работнички и ЛБТИ жените сé уште се секојдневно изложени на дискриминација и даде препорака државата да го адресира овој проблем.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Apr 24, 2019

Коментари
Scroll to Top