Кривично дело

Кривично дело е противправно дело што со закон е определено како кривично дело и чии обележја се определени со закон.

Елементи:

дејствие (поведение) – материјален/реален елемент

предвиденост во законот – формален елемент, законско битие на делото

противправност – однос помеѓу конкретното дејствие и законскиот тип на казненото дело

вина – субјектвина одговорност на сторителот

казнивост – сакнкција која се изрекува за сторено кривично дело

 

Пример: Јавна соба: злоупотреба на лични податоци, сексуално вознемирување и дистрибуција на детска порнографија.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Feb 1, 2021

Коментари
Scroll to Top